Pinhole Funabashi  <-Wangan- Bay Area>

Night View in the Bay (Seaside Funabashi)

#15  "Night View in the Bay "   Nov,1998    Minato-cyo Funabashi


Copyright © 1998, Toshihiro Hayashi  All rights reserved.